>comp1002_c0_seq1-m.12 5prime_partial 1-1332(+) 444 (+)
VYLLVFFFFRYFEEYRSDPGSIFGSRQWTQFARWKFREFNELSHLFHQRLDKSYKPANKY
IDQFPKAKTILFIRFILFIIGSFTAVLILATYIDPDLFLGFEITTGRTVFFYTGVLVPLF
AVSRGMIPDDHLVFDPEARLKKVVEHTHYSPDEWRGRLHTDEVRREFIQLFEVKVVLYIQ
EIFSVIFTPFILWFSLADCSQQIIDFFREFTVHVDGVGDVCSFAIFDFRKHGNVKYGAPA
SEVENEYYLSKDGKMEKSFLNFKANHPDWEPTDPFGSLYLSRLTEFNNQAHPERPNAART
SVVDSILKTTNNNNKRNSNNNVHFSYPIGSQSTTHYTNAGIGGGGGGDDLNSIMEDGQTH
AGPSHITRGSYRGYGISNPPSSPLNSPRSSQEHYTSELGDSFILPGARIGGAGINESNEH
DKPRNGGVIGLLNQFYELNNSSM*