>comp10054_c0_seq1-m.22 5prime_partial 1-1125(+) 375 (+)
EKLGNDDNVTLRNALIPLITDMLPGWDVSNESDIQIERVSGALTNCVFFITRTKKLHDQT
KNKKPLRVLLRVYGNGVDQLCDRQKELNFLEMLSNLKIGPKLLGVFKNGRFEQHLESETL
KSNDLRDPSTSKYIAQRLSQLHNIINICPPPQENIKPEVWVNIDKWYPLALNAISSLKCT
EEQRKGLEEFDFKMLKDEIEELKYKLSHNIDSPIVFAHNDTQYGNILRLTDGSLVVVDFE
YAGYNYQAFDIANHFCEWTYDYRSSVPHKMNLDLYPNEDQQIDFLRAYIDAYSIPSDHTI
NNPSETHDNYLQKLKLEVYAFTLASHVMWGLWGLVQSGQSQIDFDYLSYGMERLHRFREL
KNEVYERLPLLNKD*