>comp10054_c0_seq2-m.23 complete 206-523(+) 106 (+)
MNLDLYPNEDQQIDFLRAYIDAYSIPSDHTINNPSETHDNYLQKLKLEVYAFTLASHVMW
GLWGLVQSGQSQIDFDYLSYGMERLHRFRELKNEVYERLPLLNKD*