>comp10103_c0_seq1-m.36 5prime_partial 2-967(+) 322 (+)
RTYLFLTKLGIKPDRLRFRQHMPNEMAHYACDCWDADIHNSYGWIECVGCADRSAYDLTV
HSNRTKEKLVVRENLAEPMIYDKTVLEINKKVFGPKLRQNSKTVEDYLTSLNEEQLEALK
KALEDGNGTTKVPGTDGNQYEITSEYLTIKRQTFTEHVREYTPNVIEPSFGIGRILYSLI
EHVYWTRKDDEQRSVLSFPPRVAPFKCLLVPLSNNPAFTDLVDELAKRIRKLSIAIKVDD
SSNSIGRRYARNDELGTPFAITIDFQSVNDRTITLRERDSTKQIRENIDTILQVLKDLLE
ESTTWEKVMETYPTFTQQELD*