>comp10170_c0_seq1-m.67 complete 52-1146(+) 365 (+)
MENVDLTFSQQIDSIDTKLVQLLNERARVSLNLEKAKEGSYEDNENNENVYVSGKENQIF
DRIHRLNNGPLSSESLVSIYKEIISASVSSQKDLSIAYFGPLGSYTHQAAIVRFGDSINY
LPKSTINDIFDSVEKGHTTYGIVPFENSTYGSVVTTLDRFISCKTHILAETYLRISHCLL
SKSKFSSINKVYSHPQGFGQCQKYLDSHLKEAQRIDALSTSKAAEIAASEPYSAAIASIT
CAELYGLEVLGKDIQDAKNNVTRFFILGSSSEKPSGNDKTFILFTVDHQRPGALCDGLSV
FKDHGINLLKIDSRPSSQQPWHYVFFVELQGHKEDEVVQKALNKINEFCLDVKILGSYPD
QRPS*