>comp1017_c0_seq1-m.76 complete 65-424(+) 120 (+)
MNFNPSSVSPPNKKLDPPKDTPITSEELAKYDGSDTNLPIYLAVKGTVFDVSDKRDMYGP
SGSYHLFAGKDASKGLGMSSLNLEDAIADYSKLDESQLKVLNDWYDFFKARYNIVGKVV*