>comp10185_c0_seq1-m.77 complete 217-1401(+) 395 (+)
MSQKWKNMTVRTIWTFVMIFGFFLILGLGHIWVIFLVVVIQTLVYKEVIAIAHVPSKEKK
LPWFKTLNWYFLISTYYFLYGESIIYYFKAIVMVDAFLLPFATHHRFISFVLYCIGFVFF
VANLKKHHYKFQFTQFAWTHMTLLIVVCQSHFIINNIFEGLIWFVLPVSLVICNDIFAYI
CGFFWGRTPLIKLSPKKTWEGFVGALICTIIFGFFWSSLLRRWDYMICPAQDLTTTAFYG
RLTCEPNPVFIPQRYDLNPWLTSLFRRLTFKDIRSVWIAPLQWHVLVMACFASLIAPFGG
FFASGVKRAFNIKDFGHSIPGHGGITDRMDCQFLMGCFSHMYYQSFIKMSSLTVGAVLQT
IVNSLKPQDQIELFNRLKQYLLSQGLLEERGATN*